Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020    Trang chủ    English    Mau dang ky thanh vien ECVN

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Số hiệu Ngày Tóm tắt
2014/BCT-XNK 02/04/2014 Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013
12017/BCT-XNK 11/12/2012 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2012
329/TB-BCT 24/10/2011 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2011
375/TM-XNK 16/12/2010 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2010
350/TB-BCT 22/12/2009 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2009
361/TB-BCT 25/08/2008 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008
32/TB-BCT 14/09/2007 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2007
4876/TM-XNK 08/08/2006 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2006
0839/TM-XNK 13/09/2005 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2005
5113/TM-XNK 28/09/2004 Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2004
 

Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 844 - 22202222     Fax: 844 - 22202525

All rights reserved